Kiállítások

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK A KLIMO KÖNYVTÁRBAN

 1. Aranyterem – Nyomdászattörténeti kiállítás (XV-XIX. század) – Ennek keretén belül a Püspöki Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár régi köteteivel próbáljuk meg illusztrálni az európai és a magyar nyomdászat technikai fejlődését.

IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK A KLIMO KÖNYVTÁRBAN
 • 2009. szeptember 15. – október 31.A Pécsi Püspöki Könyvtár ritkaságai és kódexei. A bemutatót a könyvtár második alapítójáról, Szepesy Ignácról elnevezett teremben nyitotta meg 2009. szeptember 15-én Mayer Mihály megyéspüspök és Dr. Gábriel Róbert, egyetemünk rektora. A hajdani Püspöki Könyvtár legértékesebb és gazdagon illusztrált kézirataiból és ősnyomtatványaiból bemutatásra került darabok az egyházi kultúra és a liturgikus élet kiemelkedő munkái. Ezen darabokat napjainkban a püspöki kincstárban őrzik. A legrégibb, kisméretű kéziratos Biblia a 13. század első feléből, Franciaországból származik, és a párizsi miniátoriskola apró gyöngybetűivel készült el. A benne található 112 iniciálé teszi egyedivé és kivételesen szép kivitelűvé a kötetet. Mellette kapott helyet egy szintén francia készítésű, fólió méretű Szentírás, a Hainburgi Biblia, amelyet kivételes aprólékossággal és műgonddal készített 144 figurális és ornamentális iniciáléval díszített. Ezen kéziratos emlékek mellett még további kéziratos és ősnyomtatvány jellegű példányok kalauzolták el a látogatókat a 13. és 15. század könyvművészetének sokszínűségébe. A kiállítás kuriózumát az Ernuszt Zsigmond pécsi püspök megrendelésére 1499-ben, Velencében nyomtatott Pécsi Misekönyv két fennmaradt példánya jelentette, amelyek az egyetlen nyomtatásban fennmaradt dokumentációját jelentik a pécsi korabeli liturgikus életnek. Az országban fellelhető példányok közül az Országos Széchényi Könyvtár pergamen- és papírpéldánya lett a kiállítás dísze. A pergamen misekönyvből a hajdani püspöki bibliotéka is rendelkezett egy példánnyal, ám ez a leghiányosabb példány az országban. Hiányossága a Krisztust, mint a kegyesség kútját ábrázoló, gazdagon színezett Kánonkép. A papír-kódex érdekessége, hogy a benne fellelhető 1769-es ex libris tanúsága szerint hajdan Klimo György pécsi ordinárius tulajdonában volt. (OSZK-s példányok) Egy velencei 1494-es, díszítés nélküli ősnyomtatvány-Biblia mellett Szepesy Ignác püspök kéziratos pergamen Imakönyve volt látható, amely egyik színes példája a 15. századi milánói miniátorműhely munkásságának. Az 1455-ben keletkezett, német szentek életrajzát tartalmazó, kiállított kéziratos kötet tartalmát tekintve sem elhanyagolható, de egy benne fellelhető különlegesség mellett nem mehetünk el. Egy hajdani bőr okuláré nyomát fedezhetjük fel annak Indexénél, amely az aktív használatának bizonyítéka. A sort Szent Ágoston Isten városáról írott munkájának 1468-ban, Strassburgban, kommentárokkal megjelentetett díszes kiadása zárta.
  A kiállítást készítette: Pohánka Éva és Szilágyi Mariann
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2009. június 4. – július 31.A középkor egyházi és világi kultúrája. A gazdag tárlat szerves részét képezte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Egyházi műveltség a régi Magyarországon című tudományos konferenciának (2009. június 3–6.), amely a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya, a Pécsi Egyházmegye és a régi magyar irodalmat tanító egyetemek tanszékei által került megrendezésre.
  A Klimo György által alapított első nyilvános könyvtár azon kéziratos és nyomtatott középkori munkái adták a bemutató fő vonalát, amelyeket – mint azt már említettem – különleges értékességük miatt jelenleg a püspöki kincstárban őriznek. Köztük a legrégibb egy négykötetes kéziratgyűjtemény, amely 266 darab Árpád- és Anjou-kori, valamint későbbi korszakbeli eredeti oklevelet, valamint azok 18. századi átiratait, magyarázatait tartalmazza. Eme oklevélgyűjtemény nagy része Dobai Székely Sámuel lovaskapitánytól származtatott át a püspöki könyvtárra, majd Koller József történész-könyvtáros dolgozta fel azokat. Szintén tőle vásárolta meg Klimo a Magyi-kódexet és egy II. Ulászló korabeli oklevél-mintakönyvet, amelyek jogi formuláriumokat tartalmaznak. A középkori írásbeliség okleveles forrásai a vitrinekben kiegészültek a Magyar Országos Levéltár gyűjteményében fellelhető magyar uralkodói pecsétek másolataival. A Budapesti Történeti Múzeum a Pécsi Egyetemi Könyvtár rendelkezésére bocsátotta a magyarországi írásbeliség és könyvkultúra tárgyi emlékeit, amelyek nagy része budapesti ásatásokból kerültek a felszínre. A budai festőműhely festőedényei, a könyvtáblaveretek és a vallási élet apró kegytárgyai mind-mind bizonyítékai a virágzó középkor Magyarországa létező könyves kultúrájának. A kiállítás egyik legrégibb kézirata egy 1380-as években pergamenre írott Missale Romanum volt, amely Herzan Ferenc szombathelyi püspök tulajdonát képezte. Ezt a példányt jelenleg a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtárárában őrzik. A középkori könyvkészítés a gótikus és reneszánsz könyvkötés művészeti remekeinek felmutatásával vált élvezhetővé, így a könyveknek egy kevésbé „mutogatott” oldala is megtekinthetővé vált. A hajdani püspöki könyvtár rendkívül gazdag, ám 1803-ban eltulajdonított éremgyűjteményét a Janus Pannonius Múzeum Régészeti Osztálya középkori ásatásaiból előkerült uralkodói pénzérméivel idéztük fel, kiegészítve a bibliotéka numizmatikai szakirodalmi remekeivel. A kiállítást a magyar történeti források Klimo Könyvtárbeli darabjai zárták: Kézai Simon Chronica Hungarorumának egy 18. századi másolata mellett megtekinthető volt az 1473-ban, Hess András budai ősnyomdájában nyomtatott Chronica 1481-es, Johannes Menestarrfer bécsi orvos-rektor által elkészített kézirata. Ez azon kevés másolatok egyike volt, amely a csekély számú nyomtatvány mellett fellelhető volt Magyarországon. A kiállítás különlegessége az a Forgách-kódex volt, amely a nagyváradi püspök, Forgách Ferenc 1551 és 1574 közötti történeti feljegyzéseit tartalmazza, bátyja Forgách Simon és Istvánffy Miklós jegyzeteivel kiegészítve. Ezt a kéziratot a múlt század eleji ismertetése óta a történeti forráskutatás nem igen használta. (Petrus Hispanus és Honorius Solitarius).
  A kiállítást készítette: Dezső Krisztina és Pohánka Éva.
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2009. május 15. - október 31.1000 esztendő pécsi püspökei - a Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltárral közös kiállítását, amely a millenniumát ünneplő pécsi egyházmegye püspökei előtti méltó főhajtás jegyében készült el. A tavaszi nyitó kiállításunk szélesebb dimenzióban, kilépve a könyvtár kereteiből a pécsi egyházmegye történetének bemutatására vállalkozott, főként a fennmaradt levéltári források által. A Klimo Könyvtár Hártyatermében berendezett tárlat a pécsi ordináriusok történetét dolgozta fel, Bonipert püspöktől Mayer Mihály megyéspüspökig. A fennmaradt írásos dokumentumok mellett helyet kaptak az apróbb tárgyi emlékek is, amelyek révén több évszázad történeti vonala rajzolódott ki. Az egyházmegye történeti forrásait tekintve a középkor időszakából igencsak nagy hiányosságokkal kellett számolnunk. A történeti kutatásokat a 18. században Klimo György püspök ösztönzésére Koller József kanonok, püspöki könyvtáros végezte el: összegyűjtötte, majd lemásolta az európai állami levéltárakban, továbbá a Vatikáni Levéltárban a pécsi egyházmegyére vonatkozó dokumentumokat. Ezen iratok a mai napig a hajdani püspöki könyvtár kézirattárának markáns részét képzik. Az egyházfők hitelesítő pecsétjeinek a Püspöki Levéltárban őrzött sora a Magyar Országos Levéltár és a Budapesti Történeti Múzeum vonatkozó pécsi anyagával adott ki egységes képet. A felszabadító háborúk utáni pécsi püspököket felsorakoztató tárlókban már bőségesebb bemutató volt látható. Itt már olyan levéltári források kerültek ki, amelyek bár fennmaradtak, mégis igen ritkán vagy soha nem voltak kiállítva; így például az uralkodók által főkegyúri jog alapján tett püspöki kinevezések, továbbá a pápai bullával ellátott szentszéki megerősítések. Ezek egészülnek ki a pécsi egyházfők helyi munkásságából megőrzött emlékekkel, azok képeivel, személyes tárgyaival, műveivel. Az egyházmegye e jeles alkalomból a nevesebb egyházi személyiségek emlékére millenniumi emlékérmet veretett. Ezen ezüstérmék már a modern kori megemlékezés jelképeivé lettek.
  A kiállítás készítette: (A kiállítást készítette: Kovács Zoltán, a Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár levéltárosa és Pohánka Éva PTE EK TGYO osztályvezető.)
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2008. november 7-21.„A császárért és a királyért!” Az első világháború tárgyak és dokumentumok tükrében A kiállítást a Hadtörténeti Múzeum, a Baranya megyei Múzeumok Igazgatósága Várostörténeti Múzeuma és a Pécsi Egyetemi Könyvtár közösen rendezte meg az első világháború befejezésének 90. évfordulója kapcsán. A tárlatot dr. Kedves Gyula, a Hadtörténeti Múzeum igazgató-helyettese és Fischerné dr. Dárdai Ágnes, könyvtár főigazgatója nyitotta meg.
  A kiállítás készítette: Deák Máté, Kokovai Szabina, Vitári-Wéber Adrienn (PTE EK TGYO), Kreutzer Andrea, Szoleczky Emese (Hadtörténeti Múzeum)
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2008. szeptember 19.„A reneszánsz könyvkultúra remekei a Klimo Könyvtárban” A Mátyás király trónra kerülésének 550. évfordulója méltó alkalmat teremtett a magyarországi reneszánsz kultúrára való megemlékezésre. Az országos programsorozathoz csatlakozva a hajdani püspöki könyvtár is bemutatja az állományában megtalálható könyvművészeti remekeket. A reneszánsz könyvkultúra nemcsak a nyomdászat és a könyvkötés terén nyújtott újdonságokat, hanem a humanista gondolkodásmód elterjedésével tartalmi változásokat is eredményezett. A reneszánsz stílusirányzatként az összes művészeti ágban gyökeres átalakulásokat mutatott. A kiállítás megnyitóján Prof. Dr. Font Márta tudományos és oktatási rektor-helyettes és Boda Miklós nyugalmazott főkönyvtáros nyitott a meg. A humanista nyomdászat fejlődése, a reneszánsz kor olvasmányműveltsége (egyrészt az ókori szerzők első nyomtatásban megjelent munkái, másrészt a humanista gondolkodók kötetei) vezették be a kiállítást. A bemutató különlegessége a reneszánsz kor gyönyörű könyvkötéseinek reprezentálásával valósult meg. (A köteteket Dr. Rozsondai Marianne ( Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára) és Kirics Márta (Baranya Megyei Levéltár) azonosították be.) A magyarországi reneszánsz könyvművészet a hajdani püspöki könyvtárban igen csekély számban lettek képviselve, így főként a helyi „nevezetességek” kerültek kiállításra: III. János pécsi püspök (Janus Pannonius) munkásságával kapcsolatos 18. századi kéziratok.
  (A kiállítást készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn)
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2008. szeptember 2.„Harapós tudomány – mosolygó fogak, Pécs és a fogászat története”
  Az EKF 2008-as „Környezet- és egészségkultúra éve” programsorozat keretében az Egyetemtörténeti Gyűjtemény tárgyi és könyvészeti dokumentumok segítségével látványos bemutatót szervezett a magyar, főként a pécsi fogászat múltjából. A fogászattörténeti kiállításnak az egyetemi könyvtár udvarában álló Virágház adott otthont alkalmassá tettek múzeumi tárlatok fogadására. A bemutatott anyag a Pécsi Tudományegyetem Orvostörténeti Múzeumának és Fogászati Klinikájának relikviáiból, műtárgyaiból, valamint budapesti és pécsi magángyűjtők fogászati gyűjteményeiből tevődik össze. A kiállítás témája a magyar fogászat és fogászati képzés történetének tematikus bemutatása. A magyar fogászat fejlődésének főbb csomópontjait, fejlődési irányait, jeles személyiségeit, iskolaalapító professzorait kívánja megismertetni az érdeklődőkkel. A középkori foghúzási módoktól a 19–20. században megjelenő ma is használatos eljárásokat, fogászati műszereket, alapanyagokat tárja a látogatók elé. Különösen gazdag a 19. század végéről és 20. század elejéről származó műszeranyag.
  (A kiállítást készítette: Deák Máté, Dezső Krisztina)
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2008. június 20-21.Biblia-kiállítás a Klimo Könyvtárban Az Egyetemi Könyvtár a Biblia Éve 2008-as rendezvényhez csatlakozva a hajdani püspöki könyvtár méltán jeles Biblia-kiadásait mutatta be. A nyomtatott Biblia-kiadások időhatára igen széles spektrumot ölel fel: a XV. századtól a XIX. század közepéig. A nyelvi sokszínűség sem elhanyagolható: az eredeti héber, görög mellett, az általánosan is elterjedt Vulgata (latin), majd a XVI. századtól megjelennek a nemzeti nyelvű bibliák (magyar, német, francia, belga, olasz, szlovén, szlovák, vend, horvát, angol), valamint a többnyelvű, polyglott Szentírások. A kiállítás három nagyobb tematikai egységre volt tagolható: az első tárlókban a bibliakiadások XV–XIX. századi remekei kerülnek ki, a másodikban a nemzeti nyelvű Szentírások, végül, de nem utolsó sorban a magyar nyelvű bibliakiadások (katolikus és protestáns) reprezentáns, és méltán híres darabjait mutatjuk be. A kiállítás csak a Múzeumok éjszakája 2008-as program keretében volt megtekinthető!
  (A kiállítást készítette: Dezső Krisztina, Jusztinger Antalné, Kokovai Szabina, Mátrai Miklós, Pohánka Éva, Vitári-Wéber Adrienn)
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]

 • 2008. április 14.„…mindazt, ami az emberben jelentős, műveltséget, erényt, adottságot s minden egyebet az orvostudomány adományának kell tartanunk, hiszen ő azt óvja meg, ami nélkül semmi más nem létezhetnék.” Orvostudományi munkák a Klimo Könyvtár gyűjteményében.
  Az Orvostudományi Kari ünnepségek folytatásaképpen április 14-én – a kar alapításának napra pontosan 90 éves évfordulóján – a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában található Klimo Könyvtárban rendezett kiállítást Prof. Dr. Kovács L. Gábor rektorhelyettes, az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ elnöke nyitotta meg, bemutatva Pécs városának az orvosképzésért folytatott csaknem két évszázados harcát.
  A könyvbemutató betekintést engedett a hajdani püspöki könyvtár állományának páratlan gazdagságú orvostudományi anyagába. A látogatók egy izgalmas és illusztrációkban gazdag bemutatón keresztül képet kaphattak a tudományág egyes területeinek a XV. századtól a XIX. századig zajló változásaiba, fejlődésének történetébe.
  (A kiállítást készítette: Kokovai Szabina, Pohánka Éva)
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2004. szeptember 18-19.„Európa kulturális Öröksége a Klimo Könyvtárban” – Kódexkiállítás Pécsi Tudományegyetem Könyvtárában – Kódexkiállítás Pécsi Tudományegyetem Könyvtárában. A program 10 órakor megnyitóval egybekötve vette kezdetét. A megnyitón Mayer Mihály megyéspüspök köszöntője után, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Prof. Dr. Lénárd László, Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes könyvtár-főigazgató és Dr. Kunszt Márta alpolgármester beszélt a hajdani Püspöki Könyvtár és az egyetemi könyvtárak szerepvállalásáról, kultúramegőrző és -továbbadó szerepéről.
  A rendezvény plakátja megtekinthető: [.jpg]
  A rendezvény fénypontjaként bemutatásra kerültek a hajdani Püspöki Könyvtár féltve őrzött kódexei:

  • Biblia Sacra Latina membranacea typis impressa Anno Christi 1466.
  • Legenda Sanctorum Germanica scripta. 1455. (Szentek legendái (Német nyelvű 1455.)
  • Stylus Cancellariae Matthiae Regis Ms 1476 (Mag(y)i János formuláskönyve)
  • Stylus Cancellariae sub Matthia Corvino et Uladislao II.Regibus (Jogi formuláskönyv Mátyás, illetve II. Ulászló korából)
  • Petri Hispani parvorum logicalium liber...Viennae, Austriae, 1516.
  • Szepesy Ignác püspök Imakönyve, XV. Század
  • Augustinus, Aurelius, S. [De civitate Dei.] Gloriosissimam ciuitatem dei. [Daran Kommentar von Thomas Waleys und Nicolaus Trivet.] [Strassburg, Johann Mentelin, nicht nach (non post) 1468.]
  • Velencei Biblia (1494) – Biblia (Lat.) Venezia: Simon Bevilaqua, 22. Nov. 1494.
  • Honorii Solisarii Comentarius in Psalmos, M. Vienna, 1381. ( Ms)
  • Menestrafer: Chronica Hungarorum, 1481. (Ms)
  (A kiállítást készítette: Csóka-Jaksa Helga és Pohánka Éva)
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2004. május 3. - május 31.„A hispán-luzófón világ a Klimo Könyvtár könyveiben” – A Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtára az V. Ibero-Amerika Hét rendezvényeihez, kulturális-tudományos programsorozatához csatlakozva kínált betekintést egy kiállítás keretében a Klimo-gyűjtemény köteteibe, felhasználva a spanyol és portugál hódítók és gyarmataik történettét taglaló munkákba.
  (A kiállítást készítette: Móró Mária Anna és Pohánka Éva)

 • 2004. március 19. - április 30.„Afrika európai szemmel” – Kiállítás a Klimo Könyvtár anyagából a Frankofón Hét (2004. március 16-21.) programjaihoz kapcsolódóan került megrendezésre. A kiállított dokumentumok mindegyike a püspöki gyűjtemény anyagából került ki, bemutatva XVI-XIX. századi térképeken, útleírásokon, rajzokon, újságcikkeken, valamint képes tankönyveken keresztül Európa véleményét, ismereteit a fekete kontinensről. Különös érdekesség a könyvtár dokumentumaiból kiválogatott daraboknak, hogy a XX. század elejéig püspöki gyűjtemény anyagából kerültek kiválasztásra, híven tükrözve ezzel is Pécs városának könyvgyűjtő püspökeinek széles spektrumú érdeklődési körét.
  A könyvtár térképgyűjteményét a XVI. századtól a XIX. századig bezáróan lehet végigvezetni. Legtöbbjük kézzel festett, s így mutatva minden példány egyediségét. Érdekes megfigyelni a térképkészítés technikájának változásait a századok folyamán. Afrika még a XVIII. században is nova Babaricumként jelenik meg a térképeken, szinte csak az északi tengerpartot bemutatva, s a többi területet ókori nevével jelezve.
  A korai időkből Afrikáról főként az egyházak térítő munkája révén kerültek ismeretek Európába. Ők főként az ott élő népek mindennapi életével, a hitélettel kapcsolatos szokásokat tartották említésre méltónak. A XVIII-XIX. század fordulójától már kiszélesedett az Afrikáról szóló dokumentumok száma: az utazók már ismeretterjesztés céljával jelentetik meg műveiket.
  A könyvtár nagyon sok forrásból gyarapodott az évek hosszú során. Így elég nehéz utánanézni az egyes darabok bekerülésének. Az útleírások jó része a francia eredeti műveket német nyelven tolmácsolja. Mivel a pécsi püspökök könyvbeszerzéseinek fő csomópontja Bécs volt, és a német nyelvű könyvkiadás a XIX. században jelentős méreteket öltött Közép-Európában, így a pécsi püspöki könyvtárba is ezek a darabok találhatók meg. Valószínűleg Kelemen József nagyprépost ajándékozta saját könyvgyűjteményének részeként a püspöki gyűjteménynek. Igazi unicumnak számít könyvtár Francia Enciklopédia 192 kötetnyi sora, mely a második kiadás – 1788-1789-es – Pethő József kanonok révén kerül a Püspöki Könyvtárba.
  Érdekesség még egy német nyelvész könyve a Rosette-i kő megfejtéséről, több melléklettel a hieroglif írás megfejtéséről. A francia nemzet nagy büszkesége Jean-Francois Champollion, napóleoni katonatiszt áldozatos kutatómunkájának az eredménye.
  Az egyes kötetek nem nélkülözik a grafikai ábrázolások sokszínűségét sem, hiszen így reálisabb, néha talán túlzó képet adhattak az ismeretlen területek népeiről. Különös érdekességük a színvilág gazdagságában rejlik. Néha megmosolyogtató egyszerűségről tanúskodnak ábrázolásaik.
  Érdekes adalékokat szolgáltattak a Habsburg Birodalom népeinek a távoli kontinens életről, az Élet és Tudomány jellegű, ismeretterjesztő magazinok: Fillértár, Pfenning Magazin.
  Végül az oktatásban nagy szerepet betöltő tankönyvek kerültek bemutatásra. Az „Orbis pictus” jellegű tanítási segédeszközök legfőbb szerepe a szellemi képességek megmozgatása mellett a vizuális érzékszervek bevonása volt.
  A kiállításhoz kapcsolódott egy kis ízelítő a postabélyegek világából is. Pohánka Iván különleges szépségű darabokat bocsátott rendelkezésünkre magángyűjteményéből, amely 1851-től az 1930-as évekig bezáróan ad vázlatos áttekintést az afrikai francia gyarmatok bélyegvilágából. Egyrészt bemutatja a Francia Császárság és a III. Köztársaság idejének francia bélyegeit, amelyek mintáivá váltak a későbbi gyarmati postabélyegeknek. Másrészt az afrikai francia gyarmatok sokszínű bélyegei különleges világba nyújtanak betekintést.
  A kiállítást készítette: Móró Mária Anna, Kicsindi Edina és Pohánka Éva)

  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2003. április 4-11. – A IV. Pécsi Latin-Amerika Hét a Klimo Könyvtárban megrendezett kiállítás keretén belül a meghívott dél-amerikai nagykövetek jelentős könyvadományt adtak át könyvtárunknak. A főként történelmi és szépirodalmi művek egy leendő Latin-Amerika gyűjtemény alapjait rakták le.
  (A kiállítást készítette: Móró Mária Anna és Pohánka Éva)

 • 2002. április 16-30. – „Latin-Amerika az Egyetemi Könyvtár Klimo Gyűjteményben” A Pécsi Tudományegyetem Könyvtára a Latin-Amerika Központtal karöltve készítette el a Klimo Könyvtár állományából reprezentatív kiállítását.
  (A kiállítást készítette: Móró Mária Anna és Csóka-Jaksa Helga)

  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!


IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK KÜLSŐ HELYSZÍNEN
 • 2008. április 12.90 éves a Pécsi Orvostudományi Kar
  Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának 90. évfordulójára rendezett Ünnepi Kari Tanácsülésre a Pekár Mihály Orvosi- és Élettudományi Szakkönyvtár, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztálya és az Orvostörténeti Múzeum „Orvosképzésünk a könyvek tükrében” címmel történeti kiállítást készített el. A történeti prezentáció tematikáját tekintve három részre volt tagolható, amely mintegy hidat képezett az orvosképzés múltja felett: bemutatva az orvosi kar pozsonyi, budapesti és pécsi működését áttekintve. A kiállítást Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora nyitotta meg.
  (A kiállítást készítette: Dr. Benke József, Gracza Tünde, Jusztinger Antalné, Pohánka Éva)
  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!

 • 2007. június 5.„Batthyány Emléknap” – A 200 éve született Gróf Batthyány Kázmér emlékére a Baranya Megyei Levéltár által megrendezett rendezvénysorozat keretében a Pécsi Egyetemi Könyvtár kiállítást szervezett A helyszín a Baranya Megyei Önkormányzat Díszterme volt.
  (A kiállítást készítette: Móró Mária Anna. A kiállítás előkészületeiben segítették: Deák Máté és Kokovai Szabina)

 • 2006. október 20-31.„Az 1956-os forradalom a könyvtári dokumentumok tükrében” – Kiállítás a Pécsi Egyetemi Könyvtár könyvállományából Helyszín: Állam- és Jogtudományi Kar-Közgazdaságtudományi Kar – Halasy-Nagy József Aula
  (A kiállítást készítette: Pohánka Éva és Szeberényi Gábor)

  „1956 a történelem tankönyvekben” – Poszterbemutató az 1956-os forradalom tankönyvi prezentációjáról. A posztert bemutatja: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, tankönyvkutató.

  Tekintse meg fotógalériánkat, amely a kiállításon készült!