A Pécsi Egyetem „jóakaró barátja”
— Dr. Tóth Lajos emlékezete —

(Forrás: Ódorné Gracza Tünde: Márványtábla helyett: Dr. Tóth Lajos emlékezete, munkásságának pécsi vonatkozásai
= Orvosképzés, 56. (2001) 4., 293-295. p.)

1926. december 14-én hunyt el dr. Tóth Lajos kultuszminisztériumi államtitkár, a magyar közoktatásügy kiemelkedő alakja, akinek különösen sokat köszönhetnek a tudományegyetemek.

A háborúban tönkrement, három éves szerb megszállás alatt lerongyolódott, anyagiakban különben sem bővelkedő Pécs egész közönségétől a legnagyobb áldozatot követelte az Erzsébet Tudományegyetem befogadása. A sok hátráltató tényező ellenére az egyetem Pécsre telepítése olyan sikeres volt, hogy méltán lehetett egy lapon emlegetni a tradicionális egyetemekkel, így a marburgival illetve a giessenivel. 1925-re a Pécsi Egyetemnek 1200, a szegedinek 1090, a debreceninek 894 hallgatója volt.

Hogy Pécset nem csupán mint iskolavárost, de mint eszményképet is emlegették, abban nagy szerepe volt annak, hogy az egyetemet minden „új építkezés nélkül” sikerült itt elhelyezni. E téren a legnagyobb gondot az orvoskar klinikái, elméleti intézetei, laboratóriumai jelentették. Nem csoda tehát, ha az orvoskar fő feladatának tekintette a köszönetnyilvánítást azokkal szemben, akik ebben a folyamatban oroszlánrészt vállaltak. Az 1926. évi június 17-én tartott ülésen Dr. Pekár Mihály kapott megbízást, hogy tegyen javaslatot e gesztus kifejezésére. A korabeli jegyzőkönyvek tanusága szerint: „Ha valaki, úgy az orvosi kar van a legnagyobb hálára kötelezve. Karunk el nem évülő hálája kíséri mindazokat, akik az egyetem alapító munkájában részt vettek.” Bár igen sokan bábáskodtak az egyetemalapítás körül, mégis dr. Tóth Lajos személye bizonyult meghatározónak. Úgy is emlegették, mint az egyetem „önzetlen jóakarója és barátja”

A KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS AZ ALÁBBI HÉT PONTBAN VÁZOLHATÓ:

  1. Tóth Lajos bronz mellszobrának felállítása. A szobrot Kisfaludy Strobl Zsigmond készítette el. Az ehhez szükséges összeg egyik részét az orvosi kar adta össze, másik részét az e célra gyűjtött összegből fedezték. A szobor ünnepélyes egyetemi közgyűlés keretei során 1925. május 27-én gróf. Klebelsberg Kuno, Korb Flóris és dr. Pekár Mihály szobraival együtt került elhelyezésre az egyetem dísztermében. (Jelenleg a PTE Egyetemtörténeti Múzeumában látható.) A korabeli közvélemény „új idők, új erkölcsök, új szokások” csíráját látta ezen aktusban és megvádolták az egyetemet, miszerint „...a szoboremelés egész lelki tartalmát átértékelték. ... Mind a négy szobor élő személyt ábrázol, akik mind a négyen élő valóságukban, fizikai és szellemi erejük egészével ott ültek szobraik körül.”

  2. II. fizetési osztály jellegével való kitüntetés. Az 1925. november 27-én tartott orvoskari ülésen résztvevők egyhangúlag fogadták el Dr. Reuter Camillo dékán javaslatát, dr. Tóth Lajos államtitkár II. fizetési osztály jellegével való kitüntetését. A felterjesztést december 2-án nyújtották be a Kultuszminisztériumba.

  3. Dr. Tóth Lajos államtitkár magán-könyvgyűjteményének megvásárlása. Az „orvostermészettudományi” könyvtár a Tóth Lajos Könyvtár nevet kapta. A több mint 20 éven keresztül működő könyvtár 1945-re megközelítően 15.000 kötettel rendelkezett. Igazgatói teendőit 1937-1941 dr. Pekár Mihály, 1941-1944 dr. Gorka Sándor, 1944-1945 dr. Lissák Kálmán professzor látta el.

  4. Tóth Lajos ünnepi előadások. Az 1926. december 20-án megtartott orvoskari ülésen dr. Scipiades Elemér ny. R. tanár javaslatára az Erzsébet Tudományegyetem Tudományos Szövetsége keretén belül működő orvosi szakosztály ünnepi ülésén elhangzó előadás attól kezdve mint „Tóth Lajos-ünnepi előadás” szerepelt.

  5. Az előbb említett ülésen ugyancsak dr. Scipiades Elemér 5 millió koronát ajánl fel, mint hozzájárulást a Tóth Lajos plakett készítési költséghez. Az érmet Kisfaludy Strobl Zsigmond készítette el és azok kaphatták meg, akik az előbb említett ünnepi előadást tartották. 1933-tól dr. Zechmeister László javaslatára nem csupán a pécsi egyetemen működők joga az emlékérem előadás tartása.

  6. A dr. Tóth Lajos nevét viselő alapítványt Grósz Emil budapesti Pázmány Péter tudományegyetemi tanár alapította 1924-ben. Az alapítólevél II. 2. pontja szerint az alapítványi tőke kamataiból az egyetem egy „hazafias, szorgalmas és tehetséges hallgatója karonként felváltva évente jutalmazandó”.

  7. Dr. Tóth Lajos halálát követő 1927. január 26-i egyetemi tanácsülésen résztvevők közös elhatározása alapján „Tóth Lajos 1856-1926” felirattal az egyetem önzetlen jóakarójának és barátjának díszteremben elhelyezett szobra talapzatára művészi kivitelezésű tábla került.


    Dr. Tóth Lajos nevét ma szinte a teljes feledés homálya fedi – noha mint a fentiek tanusítják – aktív szerepvállalása nélkül aligha jöhetett volna létre a Pécsi Egyetem. Közel háromnegyed évszázaddal halála után illő, hogy emléke előtt főhajtással tisztelegjünk.