Dr. Faluhelyi Ferenc (1886-1944)
Dr. Faluhelyi Ferenc (1886-1944)

Az Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének nemzetközi jogász igazgatója

Jogászprofesszor, a pécsi Erzsébet Tudományegyetem dékánja. Nagyváradon született 1886. október 29-én Szövényi Károly és Stadler Leopoldina gyermekeként. Eredetileg Szövényi néven anyakönyvezték. (A Faluhelyi nevet 1911-től használta.) Édesapja családját korán elhagyta, így Faluhelyi édesanyjával Pécsett telepedett le. A ciszterciek főgimnáziumában tanult az 1897/98 és 1904/05 közötti években. Érettségi után a Pécsi Püspöki Joglyceum hallgatója lett. Pécsi tanulmányai után a budapesti Tudományegyetemen avatták jogtudományi (1911), majd államtudományi doktorrá (1914). 1911 és 1914 között a nagykanizsai, majd a győri Törvényszéknél volt joggyakornok, illetve törvényszéki jegyző. Publikációi jelentek meg a korszak valamennyi jelentős jogi folyóiratában: Magyar Jogélet, Jogtudományi Közlöny, Bűnügyi Szemle, Gyermekvédelem stb. Időközben ügyvédjelöltként (1910-1911) 1910-ben tartotta meg „első védőbeszédét” egy gyilkossági perben. 1914. október 22-én Zichy Gyula pécsi megyéspüspök kinevezte a Püspöki Joglyceum „Politika, Magyar Közjog, Nemzetközi jog és Jogbölcsészet nyilvános rendkívüli tanárává”, ahol 30 évig oktathatott a katedrán. 1914/15-ben a magyar államjog, jogbölcsészet, filozófia és politika című tantárgyakat, majd anyagi büntetőjogot és büntető eljárásjogot is előadott. Tevékeny részt vállalt továbbra is társadalmi egyesületek munkájában. A Szociális Misszió Társulat helyi szociális iskolájának a megalapítója és vezetője volt (1917-ben). Ezekben az években a nemrég alapított Dunántúl Napilap és Nyomda Rt. Igazgatóságának aktív tagja. 1920 tavaszán az akkor alakult Pécsi Tudományos, Irodalmi és Művészeti Társaság választmányi tagja lett. Társadalmi vonatkozású tevékenységei közé tartozott, hogy 1920/21-ben, Pécs szerb megszállásának utolsó évében megalapította a Jogakadémia hallgatóinak Nagy Lajos Bajtársi Egyesületét. 1921-ben a budapesti Tudományegyetemen nemzetközi jogból egyetemi magántanárrá képesítették.

Az első világháború után hamar felmerült elképzeléseiben egy kisebbségi intézet létesítésének a gondolata. Első próbálkozásai 1926-ban kezdődtek. Az intézet létesítésének szükségességéről meggyőződve Faluhelyi már az 1935/36. tanévben a nemzetközi jogi szeminárium keretében, 1936/37-től pedig önállóan a Kisebbségi szemináriumban megkezdte intézeti tevékenységét. Csakhamar önálló folyóirata (Kisebbségi körlevél) indult. Az intézet fennállása alatt évente átlag két önálló kiadvány jelent meg. Több önálló rovatot vezetett országos folyóiratokban (Külügyi Szemle, Láthatár) „Határokon túl” címmel. Nagyon hamar közismert lett az elszakított területek magyar képviselőivel rendezett Kisebbségi Kulturnapok évente megtartott ankétja.

Nemzetközi jogi professzorként nemzetközi intézményekben is tartott előadást. Mindennapi tevékenysége, rendszeres munkája mellett kétszer volt kari dékán: az 1931/32 és az 1940/41. tanévekben. 1944. december 24-én, karácsonyeste hunyt el. Szíve nem viselte el a megszállás első heteinek megpróbáltatásait. Lakásából kétszer is kitelepítették, intézetét feldúlták.

Irodalom

  • BÉDI Imre: Faluhelyi Ferenc – Az Erzsébet Tudományegyetem Kisebbségi Intézetének nemzetközi jogász igazgatója, In: Pécsi-Baranyai Történelmi Arcképcsarnok CD-ROM, Dr. ÓDOR Imre, LENGVÁRI István (szerk.). Kiadja a Baranya Megyei Levéltár és a Baranyai Archívum Alapítvány, 2003.
  • Faluhelyi Ferenc. In: BENKE József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai, Pécs, 1998. 64-66. p.