Koller József (1745-1832)
Koller József (1745-1832)
Kanonok, nagyprépost, püspöki könyvtárőr. Koller 1745. december 16-án született Máramaros megye Huszton. Apja, a nagymányai ágba tartozó Koller Antal kamarai prefektus és a dunántúli kerületi tábla ülnöke, anyja Kotzet Teréz. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban végezte, majd a nagyszombati egyetemen filozófiát és jogot tanult. 1762-től Pécsett folytatta teológiai tanulmányait. Papi kinevezése előtt Klimo György pécsi püspök 1764-ben Bécsbe küldte, hogy az udvari könyvtárban a pécsi egyházmegyére vonatkozó anyagot kutassa. 1766-ban Rómában az Apollinare szemináriumban és levéltárakban folytatta kutató munkáját, ahol szintén a pécsi püspökség történetére vonatkozó dokumentumokat és forrásokat másolta le. Ezalatt Pisában teológiai doktorátust szerzett. 1767 decemberében Klimo püspök pozsonyi házi kápolnájában alszerpappá, majd 1769-ben áldozópappá szentelte. A tehetséges fiatal tudóst Klimo püspök komoly feladatokkal bízta meg, így ő lett Magyarország első nyilvános könyvtárának a prefektusa és a hittudományi intézet tanára. 1780-ban régészként ő tárta fel elsőként az ókeresztény Péter-Pál sírkamrát, és pontos leírásokat készített róla. 1803. március 26-tól a pécsi káptalan nagyprépostja lett. 1824-ben Király József pécsi püspök a helyettesévé nevezte ki, majd annak halála után káptalani helynöki minőségben irányította a pécsi egyházmegyét. Szepesy Ignác püspök is megbízta a helyettesítésvel. Fontos feladatának tartotta a szegények életének jobbítását, így életében is támogatta őket, majd végrendeletében vagyonát is nekik juttatta. 1832. szeptember 2-án, 87 éves korában halt meg.

Irodalom

  • BODA Miklós: Koller József Itáliája, In: Tanulmányok Pécs történetéből 13. – Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai, Szerk.: Font Márta-Vargha Dezső, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 89-96. p.
  • BOROS László: Adalékok Nagymányai Koller József pályaképéhez, In: Tanulmányok Pécs történetéből 13. - Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai, Szerk.: FONT Márta-VARGHA Dezső, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 55-61. p.
  • MÓRÓ Mária Anna: Koller József hagyatéka, In: Tanulmányok Pécs történetéből 13. – Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai, Szerk.: Font Márta-Vargha Dezső, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 63-76.
  • SZELESTEI Nagy László: Koller József és a historia litteraria, In: Tanulmányok Pécs történetéből 13. - Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai, Szerk.: FONT Márta-VARGHA Dezső, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 77-87. p.
  • SZEPES Zsuzsanna: B: Koller József – A történettudós prépost, In: Pécsi-Baranyai Történelmi Arcképcsarnok CD-ROM, Dr. ÓDOR Imre, LENGVÁRI István (szerk.). Kiadja a Baranya Megyei Levéltár és a Baranyai Archívum Alapítvány, 2003.
  • SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái VI. kötet, Kiadja Hornyánszky Viktor Könyvkiadóhivatala, Budapest, 1899. 766-769. h.
  • SZŐNYI Ottó: Koller József Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője 1908. 71-72. p.
  • TÍMÁR György: Koller József (1745-1832), In: Tanulmányok Pécs történetéből 13. – Koller József emlékkonferencia (2002. október 24-25.) válogatott előadásai, Szerk.: FONT Márta-VARGHA Dezső, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2003. 19-54. p.